Industriële architecten MENTHOR

Industriële Architecten

De laatste 10 jaar heeft onze technologische vooruitgang een enorme vlucht genomen. Onder invloed van onder andere IoT (Internet Of Things), real-time data beschikbaarheid door Cloud-toepassingen, 3D design & fabricatie, big-data analyses, software integraties, … zijn er een hele reeks van nieuwe technische mogelijkheden ontstaan. Deze technische mogelijkheden bieden oplossingen aan actuele problemen of ze maken het mogelijk om bestaande processen efficiënter te laten lopen. Deze nieuwe technieken vergen echter een doorgedreven specialisatie die op hun beurt leiden tot niche producten en services. Het wordt dus steeds moeilijker om al die specialisaties binnen het eigen bedrijf te ontwikkelen en te beheren. We moeten, of we het nu willen of niet, steeds meer terugvallen op externe specialisaties.

Hoe voorkomen we de controle te verliezen?

Het antwoord hierop is ‘Co-Creatie’! Met andere woorden, we moeten met een hele groep van specialisten samenwerken om een project te kunnen realiseren. De sleutel tot succes is het opzetten, beheren en opvolgen van het project-lastenboek voor al deze specialisaties. Dit moet gebeuren door een generalist die de blauwdruk van het project kent en noties heeft van alle specialisaties met hun onderlinge samenhang. Eigenlijk kennen we dat soort functies reeds buiten onze industriële omgeving: namelijk in de bouwwereld waar dit al langer bestaat, onder de naam van ‘architect’. De architect is de persoon die de bouwheer begeleidt in het realiseren van zijn project. De architect vertaalt de wensen van de bouwheer in een concreet ontwerp en stelt vervolgens het lastenboek op om mogelijke partners te consulteren voor prijsvragen. In de meeste gevallen is het ook de architect die de werfopvolging doet en uiteindelijk de opleveringen organiseert. In onze industriële omgeving dringt zich nu ook zo’n functie op. De reden is dubbel; de technische diensten binnen bedrijven worden steeds kleiner en minder gespecialiseerd terwijl anderzijds het aantal specialisaties toeneemt. Deze nieuwe functie noemen we de ‘Industrial Architect’!

9 taken van de Industriële architect

1. Vraag- & Probleemstelling:

Dit is het opzetten van een rapport waarin alle uitganspunten van het project gedefinieerd worden. Dit zijn onder andere de omschrijving van de bestaande situatie, de verwachte situatie, de projectgrenzen, de termijnen, de budgetten, de strategie, …

2. Datacollectie & -analyse:

Om een correcte haalbaarheidsstudie en concept design te kunnen maken, moeten we beschikken over de correcte data van de bestaande situatie en de gewenste situatie. Een aantal parameters zullen berekend moeten worden uit de bestaande data, externe data, kwaliteitsparameters, wettelijkheden, … . Dit is een eerste design stap die goed uitgevoerd en gedocumenteerd moet worden.

3. Concept Design & Approvals:

Een optimaal concept design krijgt men alleen als men dit methodisch aanpakt. Dit gebeurt tijdens een brainstormsessie waarbij men het project in procesmatige stukken hakt en waar men voor elk stuk alle mogelijke technieken bedenkt om die stap te realiseren. Al deze technieken worden dan gescoord op hun effectiviteit, kosten, risico’s, kwaliteit, onderlinge samenhang, … in functie van de vooropgestelde uitgangspunten. Aan de hand van de scores kan men dan de ‘Best Beschikbare Techniek’ (BBT) bepalen. Na goedkeuring van het concept door de stakeholders, kan de ‘Concept-Matrix’ opgesteld worden waarin elke processtap vermeld staat met zijn bijhorende impact op de verschillende disciplines zoals mechanisch, elektrisch, piping, automatisatie, constructie, utilities, … .

4. Opzetten Lastenboeken en Tendering:

De Concept-Matrix is, samen met de bedrijfsstandaards, de basis om een lastenboek op te zetten voor al de verschillende projectdisciplines. Het lastenboek vermeldt ook de regels en methodieken die gevolgd moeten worden bij het bouwen, installeren en testen van de deliverables. Een goed onderbouwd lastenboek, dat goed doorgesproken wordt met de constructeurs, is de basis van een geslaagd project. Het tenderen is, buiten alles netjes in een overzichtelijke tabel gieten, vooral de voorstellen en offertes kritisch checken of ze aan het lastenboek voldoen en waarin ze verschillen van de concurrentie.

5. Detailed Design & Approvals:

Het Detailed Design is de opdracht van de toegewezen constructeur. Echter speelt de ‘Industrial Architect’ hierin een zeer grote rol. Hij houdt een vinger aan de pols of het lastenboek gevolgd wordt, maar hij begeleidt ook de verschillende constructeurs in het correct definiëren van de onderlinge grensgebieden. Dit zijn namelijk de kritische zones en meestal de plaatsen waar het misloopt. Vooraleer men over kan gaan naar de constructiefase moet de detailengineering goedgekeurd worden door de stakeholders.

6. Planning & Scheduling:

Een goede planning en scheduling is de sleutel tot succes. Time is money … en hoe efficiënter de installatiefase kan verlopen, des te korter en goedkoper ze zal zijn. Ook hier weer is het de taak van de ‘Industrial Architect’ om die planning te controleren en goed door te spreken met de constructeurs.

7. Building & Installation:

Men hoopt dat de installatiefase vlot verloopt na een goede planning en scheduling. Echter loopt er dikwijls wat mis waarvoor een oplossing gezocht kan worden. De ‘Industrial Architect’ volgt die strikt op en rapporteert ze. Dit zijn belangrijke documenten bij het opleveren van het project.

8. Testing & Commissioning:

De commissioning is de fase waarbij de geleverde installatie getest wordt. In het lastenboek is er een commissioning procedure afgesproken. Deze controles verlopen volgens het gekende V-model, waarbij van elke stap en test een verslag gemaakt wordt. Dit is deel van het opleveringsdossier. Kritische fases zijn de SAT (Side Acceptance Test) en de FAT (Functional Acceptance Test).

9. Organiseren van Hand-Over, Feedback & Training:

Indien de nieuwe installatie getest en goed bevonden is, kan ze opgeleverd worden. De ‘Industrial Architect’ speelt hierin de sleutelrol. Hij zorgt dat alle documentatie, certificaten, keuringsverslagen, veiligheidsinstructies, enz. opgeleverd zijn. Hij coördineert ook de trainingen aan de productie-, onderhouds-, kwaliteits-, en VGM-afdelingen.

Uw project in goeie handen

MENTHOR is uw waarborg

Elk van deze processtappen zijn een toegevoegde waarde op de vorige en een voorbereiding op de volgende. Het is dus zaak om alles strikt onder controle te houden om te voorkomen dat het project ontspoort. Om die reden is het dus heel belangrijk om zo veel mogelijk processtappen te standaardiseren en liefst nog te automatiseren. MENTHOR BV heeft daarom een heel project format opgezet waarin al deze stappen geborgd worden door formats, tools en processen. In deze processtappen zitten op het juiste moment de nodige checks en controles. Alleen zo kunnen installaties ontworpen en gebouwd worden die én hun functie correct vervullen én ergonomisch te bedienen zijn én veilig zijn én makkelijk onderhoudbaar zijn, enzoverder! Minstens even belangrijk zijn de nodige documenten die meegeleverd worden om aan te tonen dat de installatie conform de vereiste wetten en normen gebeurt.

MENTHOR BV omarmt het principe van Co-Creatie en zet maximaal in op het ‘omtunen’ van hun bedrijfsprocessen naar het profiel van de ‘Industrial Architect’, waar de focus ligt op creativiteit en kennis van technologieën. Al de overblijvende administratie moet zo veel mogelijk gestandaardiseerd en geautomatiseerd worden. Zoals in het begin vermeld werd: alles wordt steeds meer gespecialiseerd en dat is de reden waarom MENTHOR BV zich steeds meer specialiseert in de techniek van de ‘Industrial Architect’.

MEER WETEN OVER INDUSTRIËLE ARCHITECTEN?